Algemene voorwaarden

Omdat we allebei willen weten waar we aan toe zijn. Algemene Voorwaarden


Je wordt geacht de Algemene Voorwaarden van Jolly Feet gelezen te hebben en op de hoogte te zijn van de inhoud voor de aanvang van de behandeling, training of coachingstraject.


Artikel 1 Inleiding

1.1. Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de "ik" vorm. Waar 'ik' of 'mijn' staat wordt het bedrijf Jolly Feet bedoeld. Waar "je" of "jouw" staat wordt de cliënt bedoeld.

Jolly Feet, Begoniastraat 9, 7555 BX Hengelo, 

Kamer van Koophandel nummer 08163327

Contact via: info@jollyfeet.nl

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, training en transactie tussen de Jolly Feet en een cliënt waarop Jolly Feet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Voorwaarden deelname diensten en programma's/trainingen

2.1 Jolly Feet zal de voetbehandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn trainingen. Boost jezelf in een Happy Flow, Flowschrijven, de Me Time Master Challenge, Groovy & Grateful, de Passie Discovery Sessie en coachingstrajecten.

2.2 In mijn trainingen deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het training voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn trainingen successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn trainingen met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen en gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat beschreven op de website van de verschillende trainingen.

Artikel 3 Afspraken

3.1 Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen ter plaatse, of telefonisch, via de website of via e-mail worden gemaakt.

3.2 De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk - uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak - aan Jolly Feet door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Jolly Feet 50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Jolly Feet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.3 Bij verhindering van de afspraak door Jolly Feet, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

3.4 Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

3.5 Bij niet verschijnen op de gemaakte afspraak, de zogenaamde "No Show", mag Jolly Feet 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Jolly Feet vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

4.2 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per bankoverschrijving via de bankapplicatie ter plaatse te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. Dit gebeurd in overleg. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Jolly Feet. Jolly Feet is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

4.3 Betaling  van trainingen en coachingstrajecten kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Wanneer je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.4 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een coachingsgesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coachingsgesprek moet wel binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen.

4.5 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trainingen of offertes.

Artikel 5 Personeel in de praktijk

Indien Jolly Feet dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door eventuele medewerkers.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen in de trainingsacademie levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit zo mogelijk 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over de behandeling of een product, een training, of een onderdeel van de training of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk melden aan Jolly Feet. Dit kan door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2  Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  Indien de klacht gegrond is dan zal de Jolly Feet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.  Indien de klacht trainingen of coaching betreft, zal Jolly Feet een passende oplossing aanbieden.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Indien Jolly Feet en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, wanneer dit voetbehandelingen betreft. Indien het geschil trainingen of coaching betreft, zal Jolly Feet altijd eerst zijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

8.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 9 Persoonsgegeven en privacy

9.1 De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Jolly Feet. De persoonlijke gegevens worden door Jolly Feet opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik persoonsgegevens van de cliënt alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie Privacy Verklaring

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Jolly Feet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling.

10.2 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Jolly Feet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Jolly Feet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

11.2 Jolly Feet is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

11.3 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.

11.4 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

11.5 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 12 Gedrag

12.1 De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Jolly Feet het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13 Beschadiging en diefstal

13.1 De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Jolly Feet. Diefstal wordt door Jolly Feet altijd gemeld bij de politie.

Artikel 14 Garantie

14.1 Jolly Feet geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Je wordt geacht de Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en op de hoogte te zijn van de inhoud voor de aanvang van de behandeling, training of coachingstraject.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden

16.1 Jolly Feet is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

16.2 Jolly Feet zal de gewijzigde voorwaarden tijdig kenbaar maken. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de kennisgeving van de wijziging hebt ontvangen.